Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

sobota, 3 września 2016

Centrum Społecznego Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników projektu „SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim"

Centrum Społecznego Rozwoju wraz z Pszczyńską Organizacją Współpracy, Ekspresji i Rozwoju serdecznie zapraszają niepełnosprawnych mieszkańców powiatu mikołowskiego do udziału w projekcie pt.: "SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim”. 

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z warsztatów aktywizacyjnych z zakresu umiejętności społecznych, treningu motywacyjnego i radzenia sobie z negatywnymi emocjami, indywidualnego doradztwa zawodowego i konsultacji psychologicznych, wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, szkoleń zawodowych, trenera pracy oraz pośrednika pracy, 6- miesięcznych staży lub wolontariatu.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie  10 osób, spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:
 • są bierne zawodowo i pozostają bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) i są w wieku aktywności zawodowej (w przypadku kobiet: 18-60 lat, w przypadku mężczyzn: 18-67 lat);
 • są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność (w świetle przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) a także osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) i są w stanie przedłożyć aktualne orzeczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej; 
 • zamieszkują na obszarze powiatu pszczyńskiego lub powiatu mikołowskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z założeniami projektu i konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, w odpowiedzi na który realizowany jest projekt; 
 • posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe i brak im odpowiednich kwalifikacji zawodowych; 
 • w chwili przystąpienia do projektu znajdują się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu, w tym podjęcie stażu/wolontariatu i późniejsze wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (wymiar czasu pracy określany jest zgodnie z przepisami prawa krajowego).
Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy dostarczyć prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny do biura projektu, mieszczącego się w Łaziskach Górnych, przy ulicy Kościelnej 4a do dnia 22 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczono w Regulaminie projektu.

Do pobrania:poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Dodatkowy nabór wniosków w ramach konkursu "Działaj Lokalnie"


W dniach od 24 sierpnia do 23 września 2016 roku odbędzie się uzupełniający nabór wniosków w konkursie „Działaj Lokalnie”, realizowanym przez Centrum Społecznego Rozwoju- Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie mikołowskim i pszczyńskim. Najlepsze projekty otrzymają grant w wysokości 3 000,00 zł. Łączna pula do wykorzystania na granty w dodatkowym naborze wynosi 9 000,00 zł.


Program adresowany jest do:
 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną ;
 • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, 
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne; 
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (więcej na ten temat w Regulaminie Konkursu Działaj Lokalnie dostępnym poniżej).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: 
 • mają siedzibę w gminach: Wyry, Ornontowice, Orzesze, Łaziska Górne, Mikołów, Kobiór, Suszec, Pawłowice, Goczałkowice- Zdrój, Miedźna,
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 2-3 miesięczne projekty, realizowane w okresie pomiędzy 01 października a 31 grudnia 2016 roku, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.
Każdy wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub świadczeń wolontariuszy.


Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 23 września 2016 roku do godziny 23:59.
 
Do pobrania:
Regulamin konkursu- dodatkowy nabór

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Centrum Społecznego Rozwoju rozpoczyna realizację projektu pt.: "Senior z pasją- aktywny wolontariusz"

W czwartek, 23 czerwca 2016 roku, przedstawiciele stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju oraz fundacji Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży  uczestniczyli w zakończeniu roku akademickiego słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Łaziskach Górnych. Podczas wydarzenia pracownicy stowarzyszenia przedstawili ofertę zajęć dla seniorów w wieku 60+ organizowanych w ramach projektu pt.: „Senior z pasją- aktywny wolontariusz” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju wraz z Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży